Thông báo Thay đổi nhân sự Công ty

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số   03.12/2023/DDB/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 03/12/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương, chúng tôi xin thông báo thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương như sau:

 • Trường hợp miễn nhiệm

Ông: Đặng Thanh Sơn

 • Không còn đảm nhiệm chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị
 • Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm
 • Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/12/2023

Bà: Lê Thị Quỳnh Châm

 • Không còn đảm nhiệm chức vụ: thành viên Hội đồng quản trị
 • Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm
 • Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/12/2023

 

 • Trường hợp bổ nhiệm

Ông: Nguyễn Kim Trường

 • Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 • Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị
 • Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027
 • Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/12/2023

Ông: Vũ Hoàng Tùng

 • Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 • Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị
 • Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/12/2023

File đính kèm

Trả lời