Quan hệ cổ đông

29
Th4

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023   CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023 TỜ TRÌNH VV…

Read more →
05
Th4

Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương trở thành công ty đại chúng

Căn cứ Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 22.03/DDC/BC ngày 22/03/2023, Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng và trở thành công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14. Thông tin về Công ty như…

Read more →
Contact Me on Zalo
033.694.8888