Công bố thông tin

05
Th4

Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương trở thành công ty đại chúng

Căn cứ Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 22.03/DDC/BC ngày 22/03/2023, Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng và trở thành công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14. Thông tin về Công ty như…

Read more →
17
Th2

Thông báo chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

1. Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng 2. Quy chế hướng dẫn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu Đông Dương Group 3. Thông báo chào bán cổ phiếu công ty Đông Dương 4. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị về phương án chào bán 5. Phụ lục 1: Giấy đăng ký mua cổ phiếu 6. Phụ lục 2: Giấy…

Read more →
Contact Me on Zalo
033.694.8888