Công bố thông tin

29
Th3

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Thương mại và Xây dựng Đông Dương                                 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau: Thời gian: 8h30’, Thứ bảy ngày 20/04/2024 Địa điểm: Trụ sở chính Công…

Read more →
03
Th12

Thông báo Thay đổi nhân sự Công ty

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số   03.12/2023/DDB/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 03/12/2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương, chúng tôi xin thông báo thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương như sau: Trường hợp miễn nhiệm Ông: Đặng Thanh Sơn Không còn đảm nhiệm chức vụ: thành viên Hội…

Read more →
Contact Me on Zalo
033.694.8888