Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các tờ trình kèm theo

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÔNG DƯƠNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

BB NQ ĐHĐCĐ thường niên 2024 và các tờ trình

Trả lời