Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương trở thành công ty đại chúng

Căn cứ Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 22.03/DDC/BC ngày 22/03/2023, Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng và trở thành công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14. Thông tin về Công ty như sau:

– Tên công ty: C ông ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương

– Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Bắc Vân Đình, Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hòa, Tp.Hà Nội

– Điện thoại: 024.3928.7088

– Website: www.dongduongwood.com

Công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101264009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/07/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 14/10/2022.

Link:

https://www.ssc.gov.vn/webcenter/portal/ubck/pages_r/l/chitit?dDocName=APPSSCGOVVN1620128116&dID=127976

https://cafef.vn/dong-duong-chao-ban-2-trieu-co-phieu-va-tro-thanh-cong-ty-dai-chung-188230405214923273.chn

Trả lời