Nghị quyết HĐQT thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Trả lời