Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Trả lời