Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Công ty Cổ phần Thương mại và Đông Dương xin được công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo đường link dưới đây:

Tài liệu đính kèm

Trả lời