Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Thương mại và Xây dựng Đông Dương

                               

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

 1. Thời gian: 8h30’, Thứ bảy ngày 20/04/2024
 2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương, Cụm Công nghiệp Bắc Vân Đình, Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội
 3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 15/03/2024
 4. Nội dung Đại hội:
 • Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024;
 • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2024;
 • Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 • Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
 • Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
 • Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024;
 • Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 • Thông qua Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2023;
 • Thông qua tiếp tục triển khai niêm yết cổ phiếu của Công ty;
 • Thông qua tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
 • Các vấn đề khác…
 1. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội: Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Các cổ đông đăng ký tham dự họp trước ngày 20/04/2024.
 2. Hình thức đăng ký

Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương địa chỉ : Cụm Công nghiệp Bắc Vân Đình, Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.9287088

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

 1. Tài liệu và chương trình Đại Hội:

            Thông báo mời họp và tài liệu họp

            Giấy đăng ký tham dự

            Giấy uỷ quyền ( cá nhân )

Trả lời