Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của CTCP Thương mại và Xây dựng Đông Dương

Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương xin thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, cụ thể như sau:
1. Thời gian: 8h30’, Chủ nhật ngày 03/12/2023
2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương, Cụm Công nghiệp Bắc Vân Đình, Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội
3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 06/11/2023
4. Nội dung Đại hội: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty; Các vấn đề khác…

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội: Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp, Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty. Các cổ đông đăng ký tham dự họp tại Trụ sở Công ty trước ngày 03/12/2023.

6. Hình thức đăng ký

Thư xin gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương địa chỉ : Cụm Công nghiệp Bắc Vân Đình, Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.9287088

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

ĐHĐCĐ bất thường 2023 TB mời họp – đã ký

Trả lời