Thông báo V/v ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Ngày 25/01/2024, Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương đã ký kết hợp đồng số 06/2024/ASCO/HĐKT-KiT với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023.

Tài liệu đính kèm

Trả lời