Thông báo về ngày chốt Danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Chúng tôi thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Đông Dương

Mã chứng khoán: DDB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/11/2023

1. Lý do và mục đích.

– Tổ chức họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cùng một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền khác của Đại hội cổ đông

2. Nội dung cụ thể.

a)Tổ chức họp Đại hội cổ đông:

– Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

– Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau

– Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau

Tài liệu đính kèm

Trả lời